Nieuwe en “oude” Taarten

Een goede doelen actie op de camping in Bolnuevo. 

De pagina is voor deze ene keer ook vertaald in het Duits, Engels, Spaans en Frans. Onderaan deze pagina kunt U ze terugvinden.
Hier op de camping is het ‘s morgens een drukte van belang op dit moment. Je ziet vele dames samen praten (op zich natuurlijk niks geks aan) en er hangt een speciaal sfeertje. Ik ben op onderzoek gegaan en hoefde niet eens zo lang te zoeken naar een antwoord. De rede hiervan is best wel een speciale. Sinds 15 jaar worden hier in de maand december een speciale ‘verkoopdag’ gehouden. En je mag het gerust een evenement noemen. En wel, een taarten verkoopdag! Aangevuld met enkele ketels Gluwein.

 

—————————————————————————————————————————

Je mag in mijn gastenboek reageren……..

KLIK OP

http://doegiedoegiede.nl/gastenboek/

—————————————————————————————————————————

Nee de oudjes zetten zichzelf niet in de verkoop, maar de specialiteit van onze 55+ generatie wordt hier gepresenteerd! 

Om 11 uur brengen de dames van diverse nationaliteiten alle lekkernijen naar de sociale ruimte om het daar achter elkaar op de lange tafels te plaatsen. Er zijn mooie rode tafelkleden met servetten en kaarsjes geplaatst. De koffie en de gluwein staan ook klaar. Alle taarten zijn gedoneerd en gemaakt door de campinggasten. 

Door 13 vrouwen wordt deze dag al 15 jaar in december als afsluiting van het jaar verzorgd. En niet zomaar omdat zij graag bakken. Het is nl voor een goed doel. Ook het geld wordt door de campinggasten gedoneerd. 

Allèèn mensen van de camping kunnen hierbij aanwezig zijn en deze specialiteiten kopen. De opbrengst hiervan gaat geheel naar het Rode Kruis hier in Spanje. Met name naar de organisatie in dit dorp zelf. Enkele jaren geleden was het voor de gehandicapte kinderen. En er is ooit voor een plaatselijke  speeltuin gefinancierd. Dus nu is het voor het Rode Kruis.

Onze buurvrouw, een op leeftijd zijnde Duitse dame, bakt al 15 jaar, dus vanaf het begin, voor deze goede doelen. Zij heeft nu al enkele jaren, door haar vele ervaringen, de touwtjes in handen gehad voor deze organisatie.

Zij is zelfs vorig jaar door het gemeentebestuur van Mazarrón samen met alle andere vrouwen geëerd, door een speciale oorkonde te mogen ontvangen. Zo vertelde zij ons dat heel rustig zonder enige kapsones over het windscherm heen. En vroeg ons of we ook wilde komen, want het was een goed doel. De donatie gaat nu dus naar het Rode Kruis toe. Om 16 uur komt het Rode Kruis om het geld te ontvangen. We moesten vooral op tijd komen, al om 14. 00 uur, want als je te laat kwam was er niet veel meer te kiezen. En we moesten ons bord, vork en glas meenemen. 

Je kon, als je dat wilde, ook meerder stukken taart proeven. Dat hebben Tom en ik dan ook gedaan en zo weer vele extra calorieën binnen gekregen, grijnzzzz………. Er was eigen gemaakte gluwein bij. De buurman maakte dit zelf, die heel lekker was trouwens, maar dat kan je een Duitser, die zelf een restaurant heeft wel toevertrouwen. 

Eigenlijk hadden de buurtjes er dit jaar mee willen stoppen, 15 jaar vonden ze wel genoeg en terecht, want de leeftijd van beide is (zij) 82 en (hij) 78! Maar ja, meestal weet je het wel waar het op uitdraait als er niemand is die de leiding op zich wil nemen. Complimenten voor deze twee mensen! 

Er was een gezamelijke band, die bestond uit Zweden en Duitsers, die gezellige muziek hebben gespeeld. En zoals gebruikelijk hier, werd er ook weer op gedanst. 

Om 12 uur werd ik al door de buurman opgehaald om van te voren foto’s te kunnen nemen van al die taarten en de opstelling van tafels. De dames vonden het erg leuk dat ik er een stukje over schreef. Ik probeerde duidelijk te maken met mijn kleine beetje Duits, dat als zij internet hebben en een email adres, dat ik hen alles toe zal sturen. Maar ze waren veel te druk en mijn Duits is verschrikkelijk. Grijnzzzz

Later komt dat wel goed hoop ik.

Het gebak bleef maar komen, er zouden er wel 70 stuks aangeleverd worden. Het waren uiteindelijk 67 taarten die gebracht werden. 

Onze buurtjes gingen weer richting de camper en ik ben ook mee terug gegaan. Het was duidelijk te zien dat het zeer vermoeiend was voor de buurvrouw, om dit alles in goede banen te leiden. 

Om 14 uur was het inderdaad een drukte van belang. Vele kwam je al tegen met een schaal vol, of een bord vol gebak. En iedereen zei, ‘weer meer calorieën’! En vervolgde de weg met een grote grijns op hun gezicht. 

We hebben genoten van de gluwein, zelfs meer als de bedoeling was, lol. 

Van het gebak hebben we zeer genoten en exact om 16 uur kwam het Rode Kruis er aan rijden! Uiteraard werden ze eerst verrast en verwent met gebak, waar ze beslist geen nee op zeiden. De dames hebben gewerkt als paarden, ze hadden het enorm druk. En hun harde werken werd beloond door het bedrag wat opgehaald was. Het bedrag bedroeg €1700,00. Een heel groot bedrag waar het Rode Kruis erg blij mee was. Nu om 17 uur wordt alles opgeruimd, je ziet veel vermoeide gezichten, die ondanks die vermoeidheid toch heel blij staan en een tevreden uitstraling heeft. . De band die uitstekende muziek ter gehoren gaf is ook de muziekinstrumenten aan het inpakken. 

Het is geweldig wat al die vrijwillige dames en hun partner hier neergezet hebben. Het is wel voor het laatst nu, want de jongere oudjes willen deze taak niet meer opzich nemen. Dus het is ook wel een beetje een groot afscheid van een geste wat jaren geleden gewoon was en  gewoon gebeurde. 

Maar wie weet wat de toekomst weer zal brengen……

Alle vrouwen en hun partner kregen na afloop een diner aangeboden.

Hieronder een impressie van deze middag, deze dames hebben een groot compliment verdiend.

      

Duits

Eine Wohltätigkeitsaktion auf dem Campingplatz in Bolnuevo. Hier auf dem Campingplatz ist es in diesem Moment morgens sehr voll. Du siehst viele Damen, die miteinander reden (an sich ist das natürlich nicht verrückt) und es herrscht eine besondere Atmosphäre. Ich ging zur Forschung und musste nicht lange nach einer Antwort suchen. Der Grund dafür ist ein ganz besonderer. Seit 15 Jahren findet hier im Dezember ein besonderer Verkaufstag statt. Und Sie können es sicher ein Ereignis nennen. Nun, ein Verkaufstag! Ergänzt mit einigen Kesseln Gluwein.

Nein, die Oldies verkaufen sich nicht selbst, sondern die Spezialität unserer über 55 Generation wird hier präsentiert!

Um 11 Uhr bringen die Damen verschiedener Nationalitäten alle Köstlichkeiten in den sozialen Raum, um sie dort auf die langen Tische zu stellen. Es gibt schöne rote Tischdecken mit Servietten und Kerzen. Der Kaffee und der Glühwein sind ebenfalls bereit. Alle Kuchen werden von den Campinggästen gespendet und hergestellt.

Mit 13 Frauen wurde dieser Tag für das Jahresende für 15 Jahre im Dezember erledigt. Und nicht nur weil sie gerne backen. Es ist für einen guten Zweck. Das Geld wird auch von den Campern gespendet.

Alle Leute vom Campingplatz können anwesend sein und diese Spezialitäten kaufen. Der Erlös davon geht vollständig an das Rote Kreuz hier in Spanien. Vor allem für die Organisation in diesem Dorf selbst. Vor ein paar Jahren war es für behinderte Kinder. Und es wurde einmal für einen lokalen Spielplatz finanziert. So, jetzt ist es für das Rote Kreuz.

Unsere Nachbarin, eine ältere deutsche Dame, hat von Anfang an 15 Jahre lang für diese Wohltätigkeitsorganisationen gebacken. Sie hat diese Organisation seit einigen Jahren aufgrund ihrer vielen Erfahrungen kontrolliert.

Sie wurde letztes Jahr zusammen mit allen anderen Frauen vom Stadtrat von Mazarrón mit einem besonderen Zertifikat geehrt. Sie erzählte uns das sehr leise ohne irgendwelche Haarschnitte über den Windschutz. Und fragte uns, ob wir kommen wollten, weil es ein guter Grund war. Die Spende geht nun an das Rote Kreuz. Um 16 Uhr kommt das Rote Kreuz, um das Geld zu erhalten. Wir mussten pünktlich um 14.00 Uhr ankommen, denn wenn Sie zu spät kamen, gab es nicht viel mehr zu wählen. Und wir mussten unseren Teller, Gabel und Glas mitbringen.

Sie könnten, wenn Sie wollten, auch mehr Kuchenstücke probieren. Das haben Tom und ich gemacht und so viele extra Kalorien, grinzzzz ………. Da war hausgemachtes Gluwein. Der Nachbar hat das selbst gemacht, was übrigens sehr nett war, aber man kann einem Deutschen vertrauen, der selbst ein Restaurant hat.

Eigentlich wollten die Nachbarschaften in diesem Jahr aufhören, 15 Jahre haben sie genug und richtig gefunden, denn das Alter von beiden ist (sie) 82 und (er) 78! Aber ja, normalerweise weißt du, wo es aufhört, wenn niemand da ist, der die Verantwortung übernehmen will. Komplimente für diese zwei Leute!

Es gab eine gemeinsame Band, bestehend aus Schweden und Deutschen, die großartige Musik spielten. Und wie immer hier wurde auch wieder getanzt.

Um 12 Uhr wurde ich schon vom Nachbarn abgeholt, um im Voraus Fotos von all diesen Kuchen und der Anordnung der Tische machen zu können. Den Damen hat es wirklich gefallen, dass ich ein bisschen darüber geschrieben habe. Ich habe versucht, mit meinem kleinen Deutschen klarzumachen, dass wenn ich Internet und eine E-Mail-Adresse habe, ich ihnen alles schicken werde. Aber sie waren zu beschäftigt und mein Deutsch ist schrecklich. Grinzzzz

Ich hoffe, dass das später kommt.

Der Kuchen kam weiter, es würden 70 Stück geliefert. Es wurden schließlich 67 Kuchen gebracht.

Unsere Viertel gingen zurück zum Camper und ich ging auch zurück. Es war klar zu sehen, dass es für den Nachbarn sehr anstrengend war, all dies in die richtige Richtung zu lenken.

Um 14 Uhr war es tatsächlich ein geschäftiger Ort von Interesse. Viele von Ihnen kamen mit einer vollen Schüssel oder einem Teller voll Kuchen vorbei. Und alle sagten “mehr Kalorien”! Und setzte die Straße mit einem großen Grinsen auf ihren Gesichtern fort.

Wir genossen den Gluwein, mehr noch als beabsichtigt, lol.

Wir haben den Kuchen sehr genossen und um Punkt 16 Uhr ist das Rote Kreuz angekommen! Natürlich wurden sie zuerst überrascht und mit Kuchen verwöhnt, die sie sicherlich nicht nein sagten. Die Damen arbeiteten als Pferde, sie waren sehr beschäftigt. Und ihre harte Arbeit wurde mit der Summe belohnt. Der Betrag betrug 1700,00 €. Eine sehr große Menge, mit der das Rote Kreuz sehr zufrieden war. Jetzt um 17 Uhr ist alles aufgeräumt, man sieht viele müde Gesichter, die trotz dieser Ermüdung immer noch sehr glücklich sind und ein zufriedenes Aussehen haben. . Die Band, die hervorragende Musik lieferte, packt auch die Musikinstrumente.

Es ist großartig, was all diese ehrenamtlichen Damen und ihre Partner hier getan haben. Es ist jetzt das letzte Mal, weil die jüngeren alten Leute diese Aufgabe nicht mehr übernehmen wollen. Es ist also ein großer Abschied von einer Geste, die vor Jahren üblich war und gerade passiert ist.

Aber wer weiß, was die Zukunft bringt …

Allen Frauen und ihren Partnern wurde danach ein Abendessen angeboten.

Unter einem Eindruck von heute Nachmittag haben diese Damen ein großes Kompliment verdient.

Spaans

Una acción benéfica en el camping de Bolnuevo.
Aquí en el campamento está muy ocupado por la mañana en este momento. Ves muchas mujeres hablando juntas (en sí mismo, por supuesto, nada de locura) y hay un ambiente especial. Fui a investigar y no tuve que buscar una respuesta tan larga. La razón de esto es bastante especial. Desde hace 15 años, un especial “día de ventas” se ha celebrado aquí en diciembre. Y puedes llamarlo evento de manera segura. Bueno, un día de ventas! Complementado con unas pocas teteras Gluwein.

No, los viejos no se están vendiendo, ¡pero la especialidad de nuestra generación de más de 55 años se presenta aquí!

A las 11 en punto, las damas de diversas nacionalidades traen todos los manjares al espacio social para ponerlos en las largas mesas. Hay hermosos manteles rojos con servilletas y velas colocadas. El café y el gluwein también están listos. Todos los pasteles son donados y hechos por los invitados al campamento.

Por 13 mujeres, este día ha sido atendido para fin de año durante 15 años en diciembre. Y no solo porque les gusta hornear. Es por una buena causa. El dinero también es donado por los campistas.

Todas las personas del campamento pueden estar presentes y comprar estas especialidades. El producto de esto va completamente a la Cruz Roja aquí en España. Especialmente a la organización en este pueblo en sí. Hace unos años era para los niños discapacitados. Y una vez fue financiado para un patio de recreo local. Entonces ahora es para la Cruz Roja.

Nuestra vecina, una anciana alemana, ha estado cocinando para estas organizaciones benéficas durante 15 años, desde el principio. Ella ha estado en control de esta organización desde hace varios años, debido a sus muchas experiencias.

Fue honrada por el Concejo Municipal de Mazarrón el año pasado, junto con todas las otras mujeres, al recibir un certificado especial. Ella nos dijo eso en voz muy baja sin ningún corte de pelo sobre el cortavientos. Y nos preguntó si queríamos venir, porque era una buena causa. La donación ahora va a la Cruz Roja. A las 16 en punto, la Cruz Roja viene a recibir el dinero. Teníamos que llegar a tiempo, ya a las 14:00, porque si llegabas demasiado tarde no había mucho más para elegir. Y tuvimos que traer nuestro plato, tenedor y vidrio.

Podrías, si quisieras, probar también más trozos de tarta. Eso es lo que Tom y yo hemos hecho y tantas calorías extra, grinzzzz ………. Hubo gluwein casero. El vecino hizo esto él mismo, lo que fue muy agradable, por cierto, pero puedes confiar en un alemán que tiene un restaurante él mismo.

En realidad, los vecindarios querían parar este año; 15 años encontraron lo suficiente y con razón, porque la edad de ambos es (ellos) 82 y (él) 78. Pero sí, generalmente se sabe dónde termina cuando no hay nadie que quiera hacerse cargo. Felicitaciones para estas dos personas!

Había una banda conjunta, formada por suecos y alemanes, que tocaba música excelente. Y como es habitual aquí, también estaba bailando de nuevo.

A las 12 ya fui recogido por el vecino para poder tomar fotos de todos esos pasteles y la disposición de las mesas con antelación. A las damas realmente les gustó que escribí un poco al respecto. Traté de dejar en claro con mi pequeño alemán, que si tienen internet y una dirección de correo electrónico, les enviaré todo. Pero estaban demasiado ocupados y mi alemán es terrible. Grinzzzz

Espero que eso llegue después.

El pastel siguió llegando, habría 70 piezas entregadas. Finalmente se trajeron 67 pasteles.

Nuestros vecindarios volvieron a la caravana y yo también regresé. Era claro ver que era muy agotador para el vecino manejar todo esto en la dirección correcta.

A las 14 en punto era de hecho un lugar de interés. Muchos de ustedes se encontraron con un cuenco lleno o un plato lleno de pasteles. ¡Y todos dijeron, ‘más calorías’! Y continuó el camino con una gran sonrisa en sus caras.

Disfrutamos el gluwein, incluso más de lo previsto, jaja.

¡Disfrutamos mucho el pastel y exactamente a las 16 en punto llegó la Cruz Roja! Por supuesto, primero fueron sorprendidos y mimados con pasteles, que ciertamente no dijeron que no. Las mujeres trabajaban como caballos, estaban muy ocupadas. Y su arduo trabajo fue recompensado con la cantidad recaudada. El monto fue de € 1700.00. Una cantidad muy grande con la que la Cruz Roja estaba muy feliz. Ahora a las 5 pm todo está limpio, ves muchas caras cansadas, que a pesar de esa fatiga siguen siendo muy felices y tienen una apariencia satisfecha. . La banda que proporcionó excelente música también está empacando los instrumentos musicales.

Es genial lo que todas estas damas voluntarias y sus parejas han puesto aquí. Es por última vez ahora, porque los ancianos más jóvenes ya no quieren tomar esta tarea. Por lo tanto, también es una gran despedida de un gesto que fue común hace años y que acaba de suceder.

Pero quién sabe qué traerá el futuro de nuevo …

A todas las mujeres y su pareja se les ofreció una cena después.

Debajo de una impresión de esta tarde, estas damas se han ganado un gran cumplido.

Engels

A charity action at the campsite in Bolnuevo.
Here at the campsite it is very busy in the morning at this moment. You see many ladies talking together (in itself of course nothing crazy about it) and there is a special atmosphere. I went to research and did not have to search for an answer that long. The reason for this is quite a special one. Since 15 years, a special ‘sales day’ has been held here in December. And you can safely call it an event. Well, a sales day! Supplemented with a few kettles Gluwein.

No the oldies are not selling themselves, but the specialty of our 55+ generation is presented here!

At 11 o’clock, the ladies of various nationalities bring all the delicacies to the social space to put them there on the long tables. There are beautiful red tablecloths with napkins and candles placed. The coffee and the gluwein are also ready. All cakes are donated and made by the camping guests.

By 13 women, this day has been taken care of for the end of the year for 15 years in December. And not just because they like baking. It is for a good cause. The money is also donated by the campers.

All people from the campsite can be present and buy these specialties. The proceeds of this goes entirely to the Red Cross here in Spain. Especially to the organization in this village itself. A few years ago it was for the disabled children. And there was once funded for a local playground. So now it is for the Red Cross.

Our neighbor, an elderly German lady, has been baking for these charities for 15 years, from the start. She has been in control of this organization for several years now, because of her many experiences.

She was honored by Mazarrón Municipal Council last year, along with all the other women, by receiving a special certificate. She told us that very quietly without any haircuts over the windbreak. And asked us if we wanted to come, because it was a good cause. The donation now goes to the Red Cross. At 16 o’clock the Red Cross comes to receive the money. We had to arrive on time, already at 14.00, because if you arrived too late there was not much more to choose. And we had to bring our plate, fork and glass.

You could, if you wanted, also taste more pieces of cake. That’s what Tom and I have done and so many extra calories, grinzzzz ………. There was homemade gluwein. The neighbor made this himself, which was very nice, by the way, but you can trust a German who has a restaurant himself.

Actually the neighborhoods wanted to stop this year, 15 years they found enough and rightly, because the age of both is (they) 82 and (he) 78! But yes, you usually know where it ends when there is no one who wants to take charge. Compliments for these two people!

There was a joint band, consisting of Swedes and Germans, who played great music. And as usual here, there was also dancing again.

At 12 o’clock I was already picked up by the neighbor to be able to take photos of all those cakes and the arrangement of tables in advance. The ladies really liked that I wrote a bit about it. I tried to make clear with my little German, that if they have internet and an email address, I will send them everything. But they were too busy and my German is terrible. Grinzzzz

I hope that will come later.

The cake kept coming, there would be 70 pieces delivered. It was eventually 67 cakes that were brought.

Our neighborhoods went back to the camper and I also went back. It was clear to see that it was very tiring for the neighbor to manage all this in the right direction.

At 14 o’clock it was indeed a busy place of interest. Many of you came across with a bowl full, or a plate full of cakes. And everyone said, ‘more calories’! And continued the road with a big grin on their faces.

We enjoyed the gluwein, even more as intended, lol.

We enjoyed the cake very much and at exactly 16 o’clock the Red Cross arrived! Of course they were first surprised and spoiled with cakes, which they certainly did not say no. The ladies worked as horses, they were very busy. And their hard work was rewarded by the amount raised. The amount was € 1700.00. A very large amount that the Red Cross was very happy with. Now at 5 pm everything is cleaned up, you see a lot of tired faces, which despite that fatigue are still very happy and have a satisfied appearance. . The band that provided excellent music is also packing the musical instruments.

It is great what all these volunteer ladies and their partners have put here. It is for the last time now, because the younger old people do not want to take this task anymore. So it is also a bit of a big farewell to a gesture that was common years ago and just happened.

But who knows what the future will bring again ……

All women and their partner were offered a dinner afterwards.

Below an impression of this afternoon, these ladies have earned a big compliment

Frans

Une action de charité au camping de Bolnuevo.

Ici, au camping, il est très occupé le matin en ce moment. Vous voyez beaucoup de femmes parler ensemble (en soi bien sûr rien de fou à ce sujet) et il y a une atmosphère particulière. Je suis allé à la recherche et n’ai pas eu besoin de chercher une réponse aussi longtemps. La raison en est assez spéciale. Depuis 15 ans, une «journée des ventes» spéciale a eu lieu ici en décembre. Et vous pouvez l’appeler en toute sécurité un événement. Eh bien, un jour de vente! Complété avec quelques cuillères Gluwein.

Non les oldies ne se vendent pas, mais la spécialité de notre génération 55+ est présentée ici!

A 11 heures, les dames de différentes nationalités apportent toutes les délicatesses à l’espace social pour les mettre sur les longues tables. Il y a de belles nappes rouges avec des serviettes et des bougies. Le café et le gluwein sont également prêts. Tous les gâteaux sont donnés et faits par les invités du camping.

Par 13 femmes, cette journée a été prise en charge pour la fin de l’année pour 15 ans en décembre. Et pas seulement parce qu’ils aiment cuisiner. C’est pour une bonne cause. L’argent est également donné par les campeurs.

Toutes les personnes du camping peuvent être présentes et acheter ces spécialités. Le produit de cette somme va entièrement à la Croix-Rouge ici en Espagne. Surtout à l’organisation dans ce village lui-même. Il y a quelques années c’était pour les enfants handicapés. Et il y avait une fois financé pour un terrain de jeu local. Alors maintenant, c’est pour la Croix-Rouge.

Notre voisine, une Allemande âgée, cuit depuis 15 ans pour ces associations caritatives depuis 15 ans. Elle a pris le contrôle de cette organisation depuis plusieurs années, grâce à ses nombreuses expériences.

Elle a été honorée l’an dernier par le conseil municipal de Mazarrón, ainsi que toutes les autres femmes, en recevant un certificat spécial. Elle nous a dit très calmement sans coupe de cheveux sur le brise-vent. Et nous a demandé si nous voulions venir, parce que c’était une bonne cause. Le don va maintenant à la Croix-Rouge. A 16 heures, la Croix-Rouge vient recevoir l’argent. Nous devions arriver à l’heure, déjà à 14h00, car si vous arriviez trop tard, il n’y avait plus grand chose à choisir. Et nous avons dû apporter notre assiette, fourchette et verre.

Vous pourriez, si vous le souhaitez, également déguster plus de morceaux de gâteau. C’est ce que Tom et moi avons fait et tant de calories supplémentaires, grinzzzz ………. Il y avait du gluwein fait maison. Le voisin en a fait lui-même, ce qui était très beau, mais vous pouvez faire confiance à un Allemand qui a un restaurant lui-même.

En fait les quartiers voulaient s’arrêter cette année, 15 ans ils en ont trouvé assez et à juste titre, car l’âge des deux est (ils) 82 et 78 ans! Mais oui, vous savez généralement où cela se termine quand il n’y a personne qui veut prendre en charge. Compliments pour ces deux personnes!

Il y avait un groupe mixte, composé de Suédois et d’Allemands, qui jouait de la bonne musique. Et comme d’habitude ici, il y avait encore de la danse.

A 12 heures j’étais déjà pris par le voisin pour pouvoir prendre des photos de tous ces gâteaux et l’arrangement des tables à l’avance. Les dames ont vraiment aimé que j’écrive un peu à ce sujet. J’ai essayé de clarifier avec mon petit allemand, que s’ils ont internet et une adresse e-mail, je leur enverrai tout. Mais ils étaient trop occupés et mon allemand est terrible. Grinzzzz

J’espère que cela viendra plus tard.

Le gâteau continuait à venir, il y aurait 70 pièces livrées. C’était finalement 67 gâteaux qui ont été apportés.

Nos quartiers sont retournés au camping-car et je suis également revenu. Il était clair de voir que c’était très fatigant pour le voisin de gérer tout cela dans la bonne direction.

À 14 heures c’était en effet un lieu d’intérêt occupé. Beaucoup d’entre vous sont venus avec un bol plein, ou une assiette pleine de gâteaux. Et tout le monde a dit ‘plus de calories’! Et a continué la route avec un grand sourire sur leurs visages.

Nous avons apprécié le gluwein, encore plus comme prévu, lol.

Nous avons beaucoup apprécié le gâteau et à 16 heures précises, la Croix-Rouge est arrivée! Bien sûr, ils ont d’abord été surpris et gâtés avec des gâteaux, qu’ils n’ont certainement pas dit non. Les dames travaillaient comme des chevaux, elles étaient très occupées. Et leur travail acharné a été récompensé par le montant recueilli. Le montant était de 1700,00 €. Un très gros montant dont la Croix-Rouge était très heureuse. Maintenant, à 17 heures, tout est nettoyé, vous voyez beaucoup de visages fatigués, qui malgré cette fatigue sont toujours très heureux et ont une apparence satisfaisante. . Le groupe qui a fourni une excellente musique est également en train d’emballer les instruments de musique.

C’est génial ce que toutes ces femmes bénévoles et leurs partenaires ont mis ici. C’est pour la dernière fois maintenant, parce que les plus jeunes ne veulent plus assumer cette tâche. Donc c’est aussi un gros adieu à un geste qui était commun il y a des années et qui vient de se produire.

Mais qui sait ce que l’avenir nous apportera de nouveau ……

Toutes les femmes et leur partenaire ont ensuite reçu un dîner.

Ci-dessous une impression de cet après-midi, ces dames ont gagné un grand compliment